Ogłoszenie o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup i wdrożenie oprogramowania do tworzenia i zarządzania dokumentacją konstrukcyjno – technologiczną (z wersjonowaniem i biblioteką standardów) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka
Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP


PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREWMAX TADEUSZ SĄSIADEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3/RPO-WO/2017, dnia 12-07-2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma

PSP SOLUTION Sp. z o.o.