Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego 2/RPO-WO/2017

Unia Europejska Logo

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup i wdrożenie „Inteligentnego systemu informatycznego samodzielnie zarządzającego produkcją– typ B2E” oraz „Moduł systemu zarządzania produkcją w zakresie B2B”
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP

 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREWMAX TADEUSZ SĄSIADEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 2/RPO-WO/2017,  dnia 23-06-2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma

UIBS Teamwork Sp. z o.o. spółka komandytowa

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów

Unia Europejska Logo

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Strzelecka 5
47-230 Kędzierzyn-Koźle

W nawiązaniu do zapytania ofertowego numer 2/RPO-WO/2017 na zakup i wdrożenie „Inteligentnego systemu informatycznego samodzielnie zarządzającego produkcją– typ B2E” oraz „Moduł systemu zarządzania produkcją w zakresie B2B” z dnia 01.06.2017 r., przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów dotyczące doprecyzowania poszczególnych zapisów Zapytania ofertowego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, wraz z odpowiedziami Zamawiającego.


  1. „Czy autonomiczna praca systemu ma polegać na:

a) klasycznym harmonogramowaniu wykonywanym cyklicznie przez system lub wywoływanym przez człowieka, (system APS), gdzie efektem działania systemu jest statyczny harmonogram, który poprzez terminale MES jest  dystrybuowany na halach produkcyjnych?

b) Czy inaczej, to system poprzez wbudowane mechanizmy sztucznej inteligencji powinien samodzielnie i na bieżąco, w czasie rzeczywistym (ze zwłoką do max. kilku sekund) podejmować decyzje operacyjne o pracy każdego z zasobów, w każdym momencie, kiedy taka decyzja jest potrzebna, opierając się przy tym o natychmiastową analizę parametrów produkcyjnych, ustaloną w procesie wdrożeniowym? Praca takiego systemu nie opiera się o statyczny plan ale o autonomiczne decyzje systemu, który na bieżąco optymalizuje pracę zasobów na halach produkcyjnych w zależności od zdefiniowanych celów (system ADS).”

Odpowiedź 1

Dostarczony system nie ma tworzyć teoretycznych planów produkcji, które następnie są dystrybuowane poprzez ludzi lub system MES na halach produkcyjnych, ale samodzielnie poprzez wbudowane mechanizmy optymalizujące, sterować produkcją. Tak jak napisano w liście funkcjonalności system powinien samodzielnie podejmować w czasie rzeczywistym decyzje o przydziale prac dla danego zasobu produkcyjnego, uwzględniając przy tym wszystkie aspekty mające wpływ na realizację zamówień jakie zostaną w systemie zapisane w danym momencie.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest system, który posiada funkcjonalności opisane w pytaniu 1b


  1. „W opisie podano, że system powinien zapewnić szybką reakcję na nieplanowane zdarzenia w obszarze produkcji i wymieniono przykłady takie jak:  dodatkowe elementy do produkcji, absencje, awarie.

Czy w tym wypadku chodzi również o reakcję systemu na zagadnienia niebezpośrednio produkcyjne, ale mające wpływ na sterowanie produkcją jak np. zmiany zgłoszone przez klienta docelowego, błędy bądź braki w technologii, itp.?”

Odpowiedź 2

System powinien mieć wbudowane takie funkcjonalności, aby dawał możliwość sterowania procesem produkcji również w obszarze zagadnień nie będących bezpośrednio z nią związanych, ale mających wpływ na przebieg realizacji zlecenia produkcyjnego. System powinien dawać możliwość, aby każdy element organizacji firmy, który ma/może mieć wpływ na realizację zleceń produkcyjnych mógł być przez system sterowany. Przy czym jednocześnie, funkcjonalność ta powinna być tak skonstruowana, aby przeszkoleni pracownicy firmy mogli samodzielnie modyfikować procedury technologiczne również po okresie wdrożenia.


  1. „Na czym polega wymóg zbierania informacji o rzeczywistym przebiegu procesu produkcyjnego, czy chodzi o dodatkowe sensory/czujniki rozmieszczone na halach produkcyjnych?”

Odpowiedź 3

Nie. Chodzi o zapewnienie takiego sposobu raportowania prac oraz dystrybucji poleceń pracy dla pracowników, aby rzeczywisty przebieg procesu pracy miał odzwierciedlenie w uzyskanych danych zwrotnych (raporty, informacje o zdarzeniach itp.). System dystrybucji informacji dla pracowników musi zapewnić automatyczne i dynamiczne raportowanie oraz dawać możliwość ograniczenia praw dostępu dla każdego pracownika osobno. Dostarczony system musi zapewnić automatyczne raportowanie każdej wydanej autonomicznie decyzji o realizacji pracy, (moment jej wydania, jej moment zakończenia, dodatkowe parametry pracy – ilość, braki, zdarzenia) oraz musi dysponować mechanizmem zdalnego nadzoru na obszarem produkcji, w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca.


  1. „W zakresie zarządzania pracą związaną z logistyką i zaopatrzeniem oraz zarządzaniem przepływem informacji, proszę o informację czy obszary te powinny być bezpośrednio powiązane ze zleceniami produkcyjnymi i w jakim zakresie.”

Odpowiedź 4

System powinien dawać możliwość przepływu dodatkowych informacji oraz dokumentów w formie elektronicznych załączników dla każdego zlecenia indywidualnie, tak aby ich identyfikacja była jasno powiązana z danym zleceniem. Tak samo, zmiany w zleceniu (zarówno uruchomionym do produkcji jak i projektowanym) powinny mieć natychmiastowe odzwierciedlenie w informacjach generowanych dla służb logistycznych oraz zaopatrzenia. Zakłócenia w tym zakresie (np. opóźnienie planowanej dostawy) powinny być natychmiastowo uwzględniane w decyzjach operacyjnych generowanych przez system bezpośrednio na produkcji. Czas automatycznej reakcji systemu nie może być dłuższy niż 10 sek.


  1. „Czy wszystkie wymagania powinny być zaimplementowane jako gotowe funkcjonalności w systemie lub czy firma dopuszcza przedstawienie opisu działania takiej funkcjonalności i docelowo jej stworzenie/rozwinięcie w trakcie wdrożenia?”

Odpowiedź 5

Na moment złożenia oferty wszystkie zdefiniowane wymagania powinny mieć odzwierciedlenie w gotowych funkcjonalnościach systemu. W szczególności dotyczy to części 1 tj. Zakupu i wdrożenia inteligentnego informatycznego samodzielnie zarządzającego produkcją – typ B2E, w obszarze automatycznego przydzielania zadań i reakcji na odstępstwa w czasie rzeczywistym. Zapytanie nie dotyczy projektów o charakterze B+R (badania i rozwój), gdzie ewentualne rozwiązania miało by być dopiero tworzone w ramach wdrożenia na podstawie teoretycznego opisu. W razie jakichkolwiek wątpliwości zastrzegamy sobie prawo do złożenia dodatkowego zapytania z prośbą o szczegółowe opisanie działania oferowanego systemu w danym obszarze oraz przedstawienia referencji z już zrealizowanych wdrożeń w danym zakresie merytorycznym.

Zapytanie ofertowe 2/RPO-WO/2017

Unia Europejska LogoPrzedstawiamy zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/2017 na zakup i wdrożenie „Inteligentnego systemu informatycznego samodzielnie zarządzającego produkcją – typ B2E” oraz „Moduł systemu zarządzania produkcją w zakresie B2B”

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Pan Dawid Kopiec pod nr tel. 791364653, e-mail: dawid.kopiec@drewmax.net.pl
Pan Antoni Adamiak pod nr tel. 885 559 666 e-mail: antoni.adamiak@drewmax.net.pl

Termin składania ofert do 20.06.2017r.

Załączniki do pobrania:

!Zapytanie Ofertowe_2_RPO_2017_oprogramowanie B2B i B2E_2017-06-01.pdf
!Zapytanie Ofertowe_2_RPO_2017_oprogramowanie B2B i B2E_2017-06-01_ZAL.nr_1.docx
!Zapytanie Ofertowe_2_RPO_2017_oprogramowanie B2B i B2E_2017-06-01_ZAL.nr_2.pdf

STRETCH-HOOD

Maszyny Stretch Hood, popularnie nazywane „kapturownicą”, to urządzenia do zabezpieczania ładunków paletowych różnego asortymentu. Urządzenia te są produkowane przez naszą firmę od 3 lat, a ich ilość na rynku stale się zwiększa. Wzrost zapotrzebowania na maszyny Stretch Hood podyktowany jest coraz większą wiedzą klientów na temat tych urządzeń, oraz wyższym wymaganiom w zakresie jakości zabezpieczenia ładunków.
 pdf